fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: PGIDIT-99AGR-50302
Ano de inicio: 1999
Investigador Principal: Marta González Warleta
Outros investigadores: Marta González Warleta, Mercedes Mezo Menéndez, Mª Cruz López Díaz y Loreto Sánchez Rodríguez
Departamento:
Área:

INTRODUCIÓN

Actualmente existen moitos argumentos favorables ao fomento da explotación de gando ovino en Galiza. Entre eles destacan a protección do medio ambiente, a limpeza de montes na loita contra os incendios forestais e o freo á emigración rural.

Con todo a Unión Europea só prima un número limitado de animáis polo que é necesario un aumento na produción animal.A raza autóctona galega está perfectamente adaptada ás características da rexión, pero o baixo índice de conversión e o escaso peso dos cordeiros fan necesario o establecemento de programas de selección baseados en indicadores obxectivos do crecemento.

Neste sentido, diversos autores sinalaron que existe unha correlación positiva entre as concentracións plasmáticas dalgunhas hormonas e o crecemento somático dos animáis.En todos os vertebrados, o crecemento somático está regulado polo eixe hipotálamo-hipofisario.

No hipotálamo libérase a hormona liberadora da hormona de crecemento (GHRH) que estimula na hipófisis a secreción da hormona de crecemento (GH) ou somatotropina.

Esta hormona estimula, á súa vez, nos tecidos periféricos a síntese de numerosos factores de crecemento. Entre eles, o Insulin like growth factor I (IGF-I), sintetizado mayoritariamente no fígado, relacionouse positivamente coa ganancia de peso, a produción de leite e o desenvolvemento dos folículos ováricos tanto en bovinos como ovinos, polo que se propuxo como factor de selección.

A isto hai que engadir que, tanto en suero sanguíneo como en diversos tecidos, detectáronse unhas proteínas de unión destes factores de crecemento (IGFBP) cuxo interese reside na capacidade para aumentar ou diminuír (dependendo do tipo de célula e do tipo de IGFBP) os efeitos dos IGFs sobre as células diana. Tamén se comprobou que os niveis sanguíneos dalgunhas delas, concretamente a IGFBP-3, reflicten de forma clara e fiable a secreción de GH e o crecemento somático.

OBXECTIVOS DO PROXECTO

1.- Estudar a evolución dos niveis séricos de IGF-I e IGFBP-3 no gando ovino galego e a súa posible relación con carácteres considerados de interese para a produción cárnica.

2.- Valorar a posible utilidade do IGF-I como criterio de selección no gando ovino. MATERIAIS E MÉTODOS1.- Estudo dos niveis séricos de IGF-I e IGFBP-

3 durante o crecemento dos cordeiros.Realizouse un estudo completo dos niveis séricos de IGF-I desde os 15 días de vida ata os nove meses nos cordeiros nacidos nas primaveras dos anos 1999, 2000 e 2001 (n=205). Para iso tomáronse mostras de sangue aos cordeiros ás 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 e 28 semanas de idade para a obtención do suero sanguíneo.

Estas mostras utilizáronse tamén para analizar as concentracións séricas de IGFBP-3 analizáronse aos 15 días, 3 meses e 7 meses de vida. 2.- Selección, a partir dos niveis séricos de IGF-I, dos animáis reproductores.

Tomáronse mostras a 36 ovellas femias e 15 machos aos 5, 7 e 9 meses de idade e analizáronse as concentracións séricas de IGF-I. Tras calcular a media elixíronse 12 femias e 3 machos con niveis altos de IGF-I (de 200 ngml e de 300 ngml respectivamente) e 12 femias e 3 machos con valores baixos ( de 200 ngml e de 300 ngml respectivamente).

Durante tres anos consecutivos realizáronse as cubricions no outono e os partos tiveron lugar na primavera.3.- Parámetros produtivos: Os cordeiros do apartado 1 pesáronse ao nacemento e en coincidencia cos mostreos. Calculáronse as ganancias diarias de peso entre cada mostreo.

En cada paridera do apartado 2 determinouse:- Índice de fertilidade: (nº de ovellas paridasnº de ovellas cubertas) X 100- Índice de prolificidade: (nº de cordeiros nadosnº de ovellas paridas) X 100- Peso ao nacemento, peso ao destete (aos 3 meses) e ganancia diarias de peso dos cordeiros.4.- Estudo das características da canle e da calidade da carne:

Dos cordeiros utilizados no apartado 1, 43 con niveis altos de IGF-I ( de 300 ngml en machos e de 200 ngml en femias) e 23 con niveis baixos de IGF-I ( de 300 ngml en machos e de 200 ngml en femias) sacrificáronse aos tres meses de idade e analizáronse as características da canle e da carne:

- Despois do oreo, procedeuse á avaliación da canle (conformación e estado de engraxamento), medidas lineais e despece en pezas comerciais - Sobre unha mostra do Longissimus thoracis (LT) determináronse ás 24 h os parámetros de calidade da carne (pH, dureza, capacidade de retención de auga, perdas por cocción, cor do músculo e graxa subcutánea, pigmentos hemínicos e composición química).

5.- Determinacións analíticas:As determinacions das concentracións séricas de IGF-I realizáronse mediante un ELISA comercial (DSL-10-2800, USA). A detección de IGFBP-3 realizouse por revelado con quimoluminiscencia tras separación da proteína en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e transferencia a membrana de nitrocelulosa (Western-Blotting). As bandas obtidas identificáronse polo peso molecular e se cuantificaron por densitometría.

6.- Análise estatísticoO efeito sobre os niveis séricos de IGF-I e IGFBP-3 do sexo, tipo de parto (simple ou dobre) do que procedían os cordeiros, idade e as súas interaccións estudouse por medio dun análise de varianza.

O análise de correlación utilizouse para ver as posibles relacións entre os niveis de IGF-I e IGFBP-3 e as ganancias diarias de peso. Estableceuse o momento idóneo para predecir o peso ao destete dos cordeiros polo método estatístico stepwise.

As diferenzas entre os dous grupos de cordeiros (alto e baixo IGF-I) sacrificados para os estudos das características da canle e da calidade da carne analizáronse polo método estatístico t-test.No caso dos datos reproductivos, utilizouse o test de Fisher para o análise dos datos de fertilidade e o test Ou de Mann-Whitney para os datos de prolificidade.

CONCLUSIÓNS

1.- As concentracións séricas de IGF-I en ovellas de raza galega son baixas en relación con outras razas de maior peso, sendo superiores en machos e en animáis procedentes de partos simples.

As concentracións máis altas nos machos mantéñense durante todo o periodo de crecemento. As femias, con menores niveis, teñen un descenso desde o nacemento ata as etapas finais do crecemento. A proteína de unión IGFBP-3 compórtase de forma similar ao IGF-I.

2.- As ganancias diarias de peso dos cordeiros están moi relacionadas cos niveis séricos de IGF-I en cada momento, así como co peso alcanzado no destete, de modo que se podería predecir devandito peso a partir das concentracións séricas de IGF-I durante o primeiro mes de vida.

3.- As canles obtidas do sacrificio de cordeiros con concentracións altas de IGF-I teñen maiores pesos, mellor conformación carniceira e maior engraxamento.

4.- Ovellas seleccionadas polos seus niveis altos de IGF-I presentan maior prolificidade e, como resultado, maior produción de carne. Conclusión final: A selección do gando ovino por un marcador fisiológico como é o IGF-I pode ter unha gran influencia en certos parámetros fisiológicos que producen unha mellora nalgúns parámetros produtivos, o cal redundaría nunha maior calidade da produción final.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
01/03/2023
Nº: 5 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
29/11/2022
Xornada Técnica: A FERTILIZACIÓN DAS PRADEIRAS
foto
28/11/2022
Xornada Técnica: INDICADORES BIOLÓXICOS E HIDROMORFOLÓXICOS DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS
foto
26/11/2022
Diversidade Específica do solo ligada ás prácticas tradicionais agrogandeiras no ZEC Ancares-Courel
foto
25/11/2022
Xornada Técnica: MELLOREMOS A SOSTIBILIDADE DAS EXPLOTACIÓNS CON BOAS PRÁCTICAS NA XESTIÓN DO XURRO
foto
23/11/2022
Xornada técnica: Avaliación da saúde do sólo con bioindicadores na finca do CIAM

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados